PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid regelt de manier waarop Sensenet Group verzamelde, gebruikte, onderhouden en openbaar gemaakte informatie van gebruikers (elk een “Gebruiker”) van de sensenet.net (“Sites”) websites en Sensenet Group-klanten of partners.

Sensenet Group is juridisch eigendom van Sensenet Holding bv 

Oude Kerkweg 9 – 1251 NX Laren (NH) 
Nederland

E-mail: bod@odournet.com 
ph: +34 646020496

Geregistreerd in het handelsregister van Amsterdam: 64799506

Sensenet is actief in verschillende rechtsgebieden via filiaalbedrijven, die onderaan deze pagina worden vermeld.

Sensenet Holding bv (Sensenet) doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u schriftelijk contact met ons opneemt (per e-mail of brief), per telefoon, als u een aanvraag indient, een contract met ons sluit of onze website bezoekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft tot doel de rechten van betrokkenen te beschermen en te verbeteren. Deze rechten hebben betrekking op de bescherming van persoonsgegevens, bescherming tegen de onwettige verwerking van persoonsgegevens en het onbeperkte verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. Opgemerkt moet worden dat GDPR niet van toepassing is op informatie die zich al in het publieke domein bevindt.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid en alle andere eerlijke verwerkingskennisgevingen die wij mogelijk verstrekken, leest, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken.

Sensenet Holding bv is de verantwoordelijke voor de verwerking en is daarom verantwoordelijk voor de gegevens die zij ontvangt (inclusief maar niet beperkt tot de Sensenet-website) en voor de processen en bewaart gegevens van alle betrokkenen. Sensenet Holding BV is eigenaar van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Brazilië en India.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Dit document verwijst naar persoonlijke gegevens, die wordt gedefinieerd als informatie betreffende een natuurlijke persoon (een natuurlijke persoon die hierna de Gegevenshouder wordt genoemd) die nog niet in het publieke domein is. Bedrijven en andere rechtspersonen worden anders behandeld en zijn niet onderworpen aan dit beleid, hoewel individuele contacten bij bedrijven worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring. Het privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens waarvan informatie over identiteit is verwijderd.

Wanneer u communiceert met Sensenet of onze website gebruikt, omvat het type informatie dat Sensenet kan verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens – titel, contactnaam.
 • Contactgegevens – kantooradres, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummers.
 • Marketing en communicatie – voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie en materiaal.
 • Contractgegevens – eerdere aanvragen, offertes en bestelinformatie.
 • We kunnen van tijd tot tijd vrijwillig andere informatie vragen (bijvoorbeeld via e-mails, marktonderzoek of enquêtes) om ons in staat te stellen onze service te verbeteren of rekening te houden met de bredere behoeften van onze klanten of potentiële klanten.

Sensenet kan ook gegevens verkrijgen van openbare bronnen. We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens, strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen van onderzoeken, klanten of leveranciers.

De aard van ons bedrijf betekent dat we niet communiceren met kinderen (jonger dan 16 jaar) en dat we niet bewust gegevens verzamelen van of over kinderen.

Hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet het toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Als u een klant bent of interesse hebt getoond om klant van Sensenet te worden en we een contract met u zijn aangegaan of als de gegevens nodig zijn om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor het legitieme belang van Sensenet bij het bijhouden van gegevens en bij het vermarkten van onze producten en diensten en die interesse wordt niet ondermijnd door uw interesses en fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van uw persoonlijke gegevens vereisen;
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting zoals die van HMRC; of
 • Waar u toestemming hebt gegeven aan Sensenet om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken.

We zullen normaal niet vertrouwen op uw toestemming als basis voor het opslaan of verwerken van uw persoonlijke gegevens. In het geval dat we om uw toestemming voor een bepaalde kwestie hebben gevraagd, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Als we redelijkerwijs vinden dat we het voor een ander doel moeten gebruiken, zal het alternatief een doel zijn dat verenigbaar is met het doel waarop we vertrouwden toen we de persoonlijke gegevens voor het eerst verzamelden. Voordat we de persoonlijke gegevens voor een ander doel gebruiken, houden we ook rekening met:

 • elk verband tussen het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld en het alternatieve doel;
 • de context waarin we de gegevens hebben verzameld en in het bijzonder de omvang van de relatie die we met u hebben;
 • de aard van de betrokken gegevens en met name of er speciale gegevens of gegevens betreffende criminele veroordelingen of strafbare feiten zijn;
 • de gevolgen van het gebruik van de gegevens voor een ander doel; en
 • het bestaan ​​van passende privacywaarborgen, waaronder codering en pseudonimisering.

Bij gelegenheid kan Sensenet optreden in naam van zijn klanten in de hoedanigheid van gegevensverwerker (bijvoorbeeld wanneer wij geurklachtgegevens verwerken als onderdeel van een contract met u). Als u optreedt als een gegevensverwerker, zal Sensenet ervoor zorgen dat de gegevens worden beschermd zoals uiteengezet in dit beleid.

Sensenet bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen en in overeenstemming met onze legitieme belangen als gegevensbeheerder. We zullen redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden bijgehouden en up-to-date zijn. U bent echter verplicht om Sensenet op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat deze up-to-date zijn en we zullen uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig bijwerken of verwijderen.

Hoe verzamelt Sensenet uw gegevens?

Sensenet kan informatie van en over u verzamelen via de volgende methoden:

 • Telefoongesprek
 • Van aangezicht tot aangezicht vergaderingen
 • E-mail
 • Post
 • Sensenet-website (zie hieronder de details onder het kopje “Privacybeleid van de website”)

Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, doen wij er alles aan om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Alle persoonlijke gegevens worden ingevoerd in het centrale Customer Relationship Management (CRM) -systeem van Sensenet. In alle gevallen zal Sensenet ernaar streven om het verzamelen van onnodige gegevens te voorkomen (zonder wettig doel).

We kunnen ook informatie verkrijgen van andere bronnen, zoals sociale netwerksites (LinkedIn bijvoorbeeld) en gerenommeerde sites waar individuen zelf hun gegevens beschikbaar hebben gesteld.

Wanneer Sensenet persoonsgegevens bij wet moet verzamelen, of in verband met een contract dat wij met u hebben, als u de gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract dat we hebben of proberen te sluiten met u uit te voeren . In dat geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons hebt. We zullen elk probleem van deze aard zo spoedig mogelijk onder uw aandacht brengen.

We verzamelen GEEN gegevens over: ras, religie, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, gezondheidsinformatie, biometrische gegevens.

Gegevensopslag en beveiliging

Persoonlijke gegevens die door Sensenet worden verzameld, worden veilig opgeslagen en we nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens verloren gaan, worden gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt op een niet-geautoriseerde manier.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot personeelsleden, agenten of derden die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Uw persoonlijke gegevens worden alleen in onze instructies gebruikt en onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen niet verkopen, verspreiden of verhuren tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of wettelijk zijn toegestaan.

In het onwaarschijnlijke geval dat we te maken krijgen met een datalek, zullen we u en elke toepasselijke toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen wanneer dit vereist is.

Gegevens worden als volgt opgeslagen:

 • CRM-database – Als u een gebruiker bent, klant van onze services, of als u ons een bericht hebt gestuurd, worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd in de CRM-database van de Sensenet Group. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van ons CRM-systeem, ZOHO, naar: https://www.zoho.com/privacy.html .
 • Sensenet beveiligde server in de EU.

Gegevens die zijn opgeslagen op de Sensenet Group CRM worden opgeslagen op servers die zich in de EU bevinden. Via dit systeem kan de informatie die u ons verstrekt echter worden overgedragen aan bedrijven van de Sensenet Group buiten de EU (bijv. Brazilië, India) die ook toegang hebben tot de Sensenet Group CRM. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht. Als uw gegevens worden overgedragen aan een Sensenet Group-bedrijf buiten de EU, zijn er regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten blijven worden beschermd zoals uiteengezet in dit beleid.

Toestemming

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat Sensenet uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de beschreven doeleinden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@odournet.com of door ons te schrijven. Zie het laatste deel van dit document voor volledige contactgegevens.

openbaring

Sensenet kan van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens delen met de hieronder vermelde derden voor de hierboven beschreven doeleinden.

 • Andere bedrijven en locaties van de Sensenet-groep. Als wij van mening zijn dat een van de groepsmaatschappijen van Sensenet uw behoeften beter zou kunnen dienen en dat het u van dienst zou zijn, kunnen we uw contactgegevens en beknopte informatie over de aard van uw aanvraag doorgeven aan een meer gepast gelegen lid binnen de Sensenet-groep .
 • Externe Derden – waar het noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te implementeren die wij met u hebben dat we een derde partij contacteren om transport of toegang van apparatuur of personeel naar locaties beheerd of beheerd door een derde partij te regelen, kunnen we uw contactgegevens delen met de derde partij om te zorgen voor vooruitgang bij het verlenen van de dienst.
 • Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als er iets met ons bedrijf gebeurt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Retentiebeleid

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben voor de hierboven uiteengezette doeleinden, en deze periode is afhankelijk van uw interacties met ons.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verkregen , of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken en welke toepasselijke wettelijke vereisten dan ook.

Als we uw informatie niet langer nodig hebben, verwijderen we deze. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw e-mailadres zullen bijhouden om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen marketing-e-mails sturen.

Uw rechten als gegevenssubject

Op elk moment dat Sensenet uw persoonlijke gegevens in bezit heeft of verwerkt, hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht van toegang – u hebt het recht om een ​​kopie van de informatie die wij over u hebben te vragen.
 • Recht op rectificatie – u hebt recht op correctie van gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om te worden vergeten – in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die we over u bewaren om uit onze bestanden te worden gewist.
 • Recht op beperking van verwerking – waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid – u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben overgedragen te hebben aan een andere organisatie.
 • Recht op bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering – u hebt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.

Sensenet kan op uw verzoek bevestigen welke informatie over u wordt bewaard en hoe deze wordt verwerkt. In het geval dat Sensenet uw verzoek weigert onder het recht van toegang, zullen wij u een reden geven waarom, waarvoor u het recht hebt om het juridisch aan te vechten.

U kunt de volgende informatie bij Sensenet opvragen:

 • Identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie (Sensenet) die heeft vastgesteld hoe en waarom uw gegevens moeten worden verwerkt.
 • Contactgegevens van het gegevensbeschermingsteam, indien van toepassing.
 • Het doel van de verwerking en de wettelijke basis voor verwerking.
 • Als de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van Sensenet of een derde partij, zoals een van zijn klanten, informatie over die interesses.
 • De categorieën persoonlijke gegevens die worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
 • Ontvanger (s) of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden / zullen worden bekendgemaakt.
 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen
 • Details van uw rechten om dergelijke verwerking te corrigeren, te wissen, te beperken of er bezwaar tegen te maken.
 • Informatie over uw recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Hoe een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Data Protection Regulator).
 • Of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan, en of u verplicht bent om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.
 • Alle details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en enige zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking.

Als u een van bovenstaande verzoeken wilt indienen, neemt u dan contact op met het gegevensbeschermingsteam via e-mail (privacy@odournet.com) of neemt u contact op met ons lokale kantoor. Houd er rekening mee dat we uw identiteit moeten bevestigen bij elke gelegenheid dat u een verzoek indient. Dat is voor uw bescherming. Daartoe kunnen we u specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) veilig is. Om ons antwoord te bespoedigen, kunnen we contact met u opnemen om u om nadere informatie over uw verzoek te vragen.

Over het algemeen hoeft u geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens of om uw rechten uit te oefenen. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond, repetitief of overdreven is. In die omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

We proberen binnen een maand op alle verzoeken te reageren. Sommige complexe verzoeken kunnen ons langer duren. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

SENSENET HOLDING BV WEBSITES PRIVACYBELEID

Dit gedeelte van het privacybeleid regelt de manier waarop Sensenet Holding bv websites en sensenet.net informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld door gebruikers van de websites (sites).

Sensenet kan op verschillende manieren persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers van de websites verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer:

 • Gebruikers bezoeken onze sites, registreren op de sites, registreren voor een evenement of workshop, plaatsen een bestelling, vullen een formulier in, reageren op een enquête en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op onze sites. Gebruikers kunnen worden gevraagd om, waar van toepassing, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.
 • Als u op deze sites een web- / contactformulier invult, worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in onze CRM-database of ondersteuningssystemen en mogelijk gebruikt voor marketingdoeleinden als u daarmee instemt.

Gebruikers kunnen onze sites echter anoniem bezoeken. Sensenet zal alleen persoonlijke identificatiegegevens van Gebruikers verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan beletten om deel te nemen aan bepaalde aan sites gerelateerde activiteiten.

Sensenet kan niet-persoonlijke identificatiegegevens over Gebruikers verzamelen wanneer deze op onze sites reageren. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over Gebruikers-middelen van verbinding met onze sites bevatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie. Sensenet verzamelt geen gegevens over ras, religie, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, gezondheidsinformatie, biometrische gegevens.

Hoe Sensenet verzamelde informatie van de websites gebruikt: 
sensenet.net kan persoonlijke informatie van gebruikers van de websites verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze sites te runnen en te gebruiken
 • Mogelijk hebben we uw gegevens nodig om inhoud op de sites correct weer te geven
 • Om de klantenservice te verbeteren
 • De informatie die u verstrekt, helpt ons om efficiënter in te spelen op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften.
 • Om de gebruikerservaring te personaliseren
 • We kunnen informatie in zijn geheel gebruiken om te begrijpen hoe onze Gebruikers als een groep gebruikmaken van de diensten en bronnen die op onze sites worden aangeboden.
 • Om onze sites te verbeteren
 • We kunnen de door u verstrekte feedback gebruiken om onze producten en services te verbeteren.
 • Om een ​​promotie, enquête of andere sites functie uit te voeren
 • Om Gebruikers informatie te sturen, stemden ze ermee in om te ontvangen over onderwerpen waarvan we denken dat ze interessant voor hen zijn.
 • Om periodieke e-mails te verzenden wanneer zij akkoord gaan
 • We kunnen het e-mailadres gebruiken om gebruikersinformatie en updates met betrekking tot hun bestelling te verzenden. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen, vragen en / of andere verzoeken.
 • Wij nemen passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze sites zijn opgeslagen.

Uw persoonlijke informatie die is opgeslagen in ons CRM-databasesysteem, zal door onze verkoop- of ondersteuningsmedewerkers worden gebruikt om contact op te nemen over uw verzoek om diensten, vragen of andere vragen. We kunnen uw gegevens gebruiken om in de toekomst weer contact met u op te nemen als we denken dat we een aanbieding of informatie hebben die voor u relevant kan zijn. We kunnen verzamelde contactgegevens ook in geaggregeerde vorm analyseren om onze toekomstige marketinginspanningen beter te kunnen informeren. We registreren uw oorsprong zodat we de effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van marketing en zoekmachineoptimalisatie kunnen analyseren.

Wij verkopen, verhandelen, delen of verhuren geen Gebruikersidentificatie-informatie verzameld van de websites aan anderen buiten ons bedrijf (de informatie die we verzamelen wordt opgeslagen op EU-servers en alleen intern gedeeld met onze kantoren in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Brazilië en India ). We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen ons bedrijf en de sites te beheren of namens ons activiteiten te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes, CRM-services en analyses. We kunnen uw informatie delen met deze derden voor die beperkte doeleinden.

Webbrowser cookies – Onze sites gebruiken “cookies” om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dit doen, merk dan op dat sommige delen van de sites mogelijk niet goed werken.

Elektronische nieuwsbrieven – Als de gebruiker besluit zich aan te melden voor onze mailinglijst, ontvangen deze e-mails die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. Kunnen bevatten. We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen ons bedrijf te runnen en de sites of namens ons activiteiten beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We kunnen uw informatie met deze derden delen voor die beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons uw toestemming heeft gegeven.

Websitess van derden – Gebruikers kunnen op onze sites advertenties of andere inhoud vinden die een link bevat naar de sitess en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of koppelingen die op deze site verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websitess gelinkt aan of van onze sites. Bovendien kunnen deze sitess of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sitess en services hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid. Browsen en interactie op andere websites, inclusief websitess die een link naar onze sites hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die websites.

Analyse  Sensenet kan gebruikmaken van externe serviceproviders zoals Google Analytics om het gebruik van onze Service te controleren en analyseren:

 • Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken.
 • Bewaring van gebruikers en evenementengegevens: we bewaren de analytische gegevens gedurende 26 maanden vanaf het moment van uw eerste bezoek.
 • Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Mailchimp – Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, die wordt beheerd via Mailchimp, of als u zich registreert voor onze sites, of ons een contactformulier stuurt, slaan we een deel van uw gegevens op, waaronder uw e-mailadres, naam, IP-adres en bepaalde informatie over de links waarop u klikt binnen de e-mails die we u sturen, op een Mailchimp-server. Noch wij, noch Mailchimp zullen uw e-mailadres ooit verkopen of delen met andere partijen, tenzij we hiertoe wettelijk worden verplicht. Als u rechtstreeks contact opneemt met Mailchimp met betrekking tot uw abonnement op onze nieuwsbrief, kan Mailchimp rechtstreeks contact met u opnemen; anders zal Mailchimp nooit contact met u opnemen. Alleen geautoriseerde Mailchimp-medewerkers hebben toegang tot onze abonneelijst. U bent altijd vrij om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, maar zolang u bij ons bent geregistreerd, kunnen we Mailchimp gebruiken om u informatie over onze diensten te sturen. Het privacybeleid van MailChimp is beschikbaar op: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Reclame – Advertenties die op onze sites worden weergegeven, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners die cookies kunnen instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen om niet-persoonlijke identificatie-informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken.Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest van belang zijn. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van cookies door adverteerders. U kunt meer informatie krijgen over het afmelden voor belangrijke advertentienetwerken op https://websitesbuilders.com/tools/advertiser-opt-out/.

Uw acceptatie van deze voorwaarden – Door de sensenet.net-website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze sites. Uw voortdurende gebruik van de sites na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt geacht uw aanvaarding van die wijzigingen te zijn. Wanneer wij voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken die de privacy van de eigenaar op enigerlei wijze zouden kunnen verminderen, zullen we per e-mail alle personen die mogelijk worden getroffen op de hoogte stellen, met de mogelijkheid om niet deel te nemen aan dergelijk gebruik.

Hoe kunt u uw gegevens openen en corrigeren?

U kunt een kopie aanvragen van alle persoonlijke gegevens die we over u bijhouden door contact met ons op te nemen. U kunt verzoeken om toegang of verwijdering tot al uw persoonlijk identificeerbare informatie die we online verzamelen en onderhouden in onze database door contact met ons op te nemen .

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en / of verwerkt door de Sensenet-entiteit die is geregistreerd in het land waar u woont (zoals aangegeven in de onderstaande tabel) voor het beheer van uw relatie met Sensenet Holding bv en om u beter van dienst te zijn door uw ervaring en interactie met ons. Voor dit doel kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere gelieerde ondernemingen binnen de Sensenet Holding bv-groep die zich mogelijk buiten het land van uw woonplaats bevinden. Deze gegevensoverdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid van Sensenet Holding bv en alle andere toepasselijke wettelijke vereisten om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Zoals vereist door lokale gegevensbeschermingsvoorschriften, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, oppositie of verwijdering uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de lokale Sensenet Office-entiteit zoals hieronder vermeld, of door de koppeling Privacyfeedback te openen .Deze link kan ook worden gebruikt voor het initiëren van vragen en / of het indienen van klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of het uitoefenen van specifieke rechten die worden aangeboden door Sensenet Holding bv. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke Sensenet-entiteit via de contactgegevens in de lokale tabel hieronder.

Contact met ons opnemen 
Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over uw recht op gegevensbeheer, neem dan contact met ons op via: privacy@odournet.com

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2019

Odournet UK Ltd Address: Unit 7, Anglo Office Park, Bristol. BS15 1NT Phone: +44 (0)1225 868869
ODOURNET FRANCE – SAS Aroma Consult Address: 3 Allée de Bray, 35510 Cesson-Sévigné, France 
Phone: +33 2 99 50 17 95
Odournet SL Address: Av. Corts Catalanes, 5, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona Phone: 934 06 90 61
Odournet India F-1, Navelcar Trade Centre, Mahatma Gandhi Road, Panaji 403001,Goa India Phone:+91 832 2232817
Odournet Brasil Ltda Address: Av. Rouxinol, 60 – 509 – Moema, São Paulo – SP, 04516-000, Brazil Phone: +55 11 2613-5377
Join Our Newsletter to find out about SENSENET latest news, events and services
Email:
Name:
Contact
close slider

  Ja! Ik wil graag updates ontvangen (via e-mail of telefoon) over diensten, nieuws, aanbiedingen van Sensenet